Splošno

Sekcija za preventivno medicino (SPM)  si je za cilj zastavila ohranjanje vloge in pomena javnega zdravja ter zagotavljanje največje kakovosti varovanja zdravja prebivalstva.

Sekcija za preventivno medicino, ki ima več kot 100 članov je z letom 2001 postala članica uglednega mednarodnega združenja European Public Health Association (EUPHA), ki ima svoj sedež na Nizozemskem.

Člani sekcije so slovenski zdravniki in zobozdravniki, včlanjeni v Slovensko zdravniško društvo in strokovnjaki drugih znanosti, ki se povezujejo v to strokovno in neodvisno sekcijo, z namenom poglobljenega strokovnega združevanja.

Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje RS predstavlja sedež Sekcija za preventivno medicino, katere namen je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje fizičnih oseb, to je zdravnikov, zobozdravnikov in drugih strokovnjakov na področju javnega zdravja.

Sekcija si je za cilj zastavila ohranjanje vloge in pomena zdravniškega poklica, vloge zdravnikov in drugih strokovnajkov, ki delujejo na področju javnega zdravja kot intelektualcev v slovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje največje kakovosti in etike nudenja zdravniških storitev in delovanja na področju javnega zdravja.

 • Za doseganje ciljev SPM razvija zlasti naslednje naloge:
  1. sodeluje pri pripravi predloga strokovne medicinske doktrine na področju javnega zdravja in podpodročij socialne medicine, epidemiologije, higiene, javnozdravstvenega laboratorija, zdravstvene ekologije, promocije zdravja in zdravstvene vzgoje, medicine dela, prometa in športa, potovalne medicine, javnega zdravja ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni, pediatrije, šolske medicine, družinske medicine in zdravstvene inšpekcije pred dokončno uskladitvijo v strokovnih sekcijah, društvih in združenjih SZD v sodelovanju s katedrami Medicinske fakultete v Ljubljani in Mariboru (zlasti Katedro za javno zdravje, Katedro za medicino dela, prometa in športa, Katedro za infekcijske bolezni in epidemiologijo, Katedro za družinsko medicino, Katedro za pediatrijo….)
  2. usklajuje, spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in usposabljanju;
  3. sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja, specializacije in drugih usposabljanj ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju javnega zdravja v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru, pred uskladitvijo na ravni SZD;
  4. spodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov v okviru strokovnih sekcij in združenj SZD;
  5. skrbi za načrtno in usklajeno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje članstva na področju javnega zdravja zlasti s tem, da:
  • organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja na področju javnega zdravja,
  • vodi, organizira ali sodeluje pri izpeljavi stalnega izobraževanja in usposabljanja na področju javnega zdravja, sodeluje pri vodenju in usklajevanju koledarja podiplomskega izobraževanja v Sloveniji,
  • skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega izobraževanja ter za zagotavljanje kakovosti programov in strokovni nadzor te kakovosti na področju javnega zdravja,
  • skrbi za primerno strokovno raven posredovanja znanja in spoznanj na področju javnega zdravja v reviji Zdravstveno varstvo,
  • organizira ali sodeluje pri organizaciji kongresov, simpozijev, delavnic, tečajev, spletnih izobraževanj, razstav in strokovnih sestankov na področju javnega zdravja,
  • sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževanja na področju javnega zdravja.
  1. posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju preventivne medicine;
  2. sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju dejavnosti javnega zdravja, javnozdravstvene laboratorijske diagnostike in drugih;
  3. vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne literature na področju preventivne medicine in javnega zdravja;
  4. sooblikuje kodeks zdravniškega poklica v skladu s Kodeksom medicinske deontologije in usmeritvami Svetovnega zdravniškega društva (World Medical Association) na področju preventivne medicine in javnega zdravja;
  5. prostovoljno in samostojno se povezuje v ustrezne strokovne sekcije na ravni SZD in mednarodnem prostoru;
  6. zaradi izpolnjevanja nalog na področju varovanja zdravja prebivalstva so na ravni SPM člani samostojno in prostovoljno povezani v stalni strokovni skupini za potovalno medicino in imunoprofilakso;
  7. sodeluje z Zdravniško zbornico Slovenije in drugimi zbornicami, državnimi organi ter drugimi organizacijami in organi, na področju javnega zdravja, veterinarske medicine, laboratorijske diagnostike, sociologije, psihologije itd.;
  8. sodeluje z zbornicami in sindikati za vrednotenja dela na področju javnega zdravja in statusa strokovnjakov;
  9. omogoča varstvo in pravno zaščito svojim članom;
  10. sodeluje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene politike in aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine slovenskih zdravnikov;
  11. skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno udejstvovanje svojih članov;
  12. v skladu z izkazanim delovanjem SZD v javnem interesu in SZD podeljenimi javnimi pooblastili izvršuje taka javna pooblastila skladno z zakonom in aktom o podelitvi;
  13. povezuje se s sorodnimi domačimi tujimi in mednarodnimi organizacijami kot ustanovni ali pridruženi član ali kot opazovalec.