DomaNovice SPMNagovor predsednice

Nagovor predsednice

Spoštovane članice in člani Sekcije za preventivno medicino, delujoče znotraj Slovenskega zdravniškega društva, dovolite mi par besed ob pričetku mandata novega Upravnega odbora z orisom vizije delovanja SPM.

Vloga javnega zdravja je postala, zaradi vse večjih globalnih izzivov, veliko bolj prepoznana v javnosti, zlasti z obvladovanjem pandemije SARS-Cov-2. Aktivna vloga strokovnjakov s področja javnega zdravja je postala čedalje bolj nepogrešljiva v družbenem življenju. Bodisi, pri obvladovanju novih groženj zdravju in okolju (npr. antimikrobna rezistenca in klimatske spremembe) ali pri krepitvi zdravja in preprečevanju nenalezljivih bolezni, vključno z duševnimi motnjami, kar je čedalje bolj odvisno od širšega družbenega konteksta. Nenehno prispevamo k zavedanju, da je za zdrav vedenjski slog potrebno zagotoviti zdravju prijazno okolje, hkrati pa izboljševati zdravstveno pismenost in opolnomočati posameznike. Opozarjamo, da za obvladovanje demografskih izzivovpotrebujemo bolj odločne in tudi inovativne pristope, predvsem za preprečevanje socialne izolacije, predvsem pri starejših in prikrajšanih, zlasti v odročnih ruralnih okoljih. Opozarjamo na pojav novih ranljivih skupin prebivalstva in potrebe po ustreznih pristopih. Zavedamo se, da razvoj tehnologije in digitalizacija odpirata nove možnosti za delovanje, obenem pa, da je potrebna previdnost pred morebitnim poglabljanjem neenakosti v zdravju populacije ter razvojem novih odvisnosti, zlasti pri mladih. Zavedamo se ključnega pomena pridobivanja in spremljanja podatkov tako iz obstoječih baz/registrov kot tudi iz raziskav, obenem pa potrebe po novih virih podatkov in čim večji aplikativnosti raziskovanj.

Ob teh izzivih sta ključna predpogoja za uspešno delovanje na področju javnega zdravja – nenehna krepitev in razširitev naših vrst, lastnih znanj in veščin ter povezovanje v močne in trajne mreže. Za dobro sodelovanje potrebujemo spoštljivo, kontinuirano in ustrezno medsebojno komunikacijo.Predvsem si bom prizadevala za okrepitev le-te v naših vrstah, saj bo to predpogoj za delitev izkušenj, uspešnejše prepoznavanje in zastavljanje skupnih prioritet, močnejše in enotno skupno nastopanje navzven ter jasnejše komuniciranje s ciljnimi javnostmi. Naše sodelovanje bo hkrati medgeneracijsko z vsemi prednostmi, ki jih le-to prinaša.

Kako široko bodo »zanamci« pojmovali področje javnega zdravja in lastnega dela je odvisno tudi od  glavnih in neposrednih mentorjev, ki prav tako, za uspešno vodenje specializacij potrebujemo krepitve lastnega znanja in veščin. Prizadevala si bom tudi za spodbujanje interaktivnosti med mentorjem in specializantom, čimbolj aktivne vloge specializantov med usposabljanjem, skratka za tvorno sodelovanje slednjih v vrstah SPM.

Že nekaj časa v javnem zdravju spodbujamo in razvijamo skupnostni pristop, ki se je pokazal kot dobro delujoč z vidika povezovanja ključnih deležnikov v lokalni skupnosti. Znotraj lokalnih skupin za krepitev zdravja se načrtujejo aktivnosti za marsikatero problematiko s podporo lokalne politike. Pandemija virusa SARS-CoV-2 je odstrla marsikatere zastore in nam nedvomno pokazala, da smo lahko uspešni le s sindemskim pristopom, saj moramo v naši družbi obvladovati več epidemij hkrati. Le-te so enako pomembne in imajo, tako kot projekti, lastne časovnice aktivnosti, ki jih moramo upoštevati in spoštovati za doseganje rezultatov. To dejstvo seveda odpira tudi »rak-rano« kadrovskih in drugih organizacijskih vidikov javnega zdravja, na kar je potrebno tudi z naše strani vztrajno opozarjati. S predanim pedagoškim delom s študenti medicine in zdravstvenih ved ter nadaljnjim razvojem Šole javnega zdravja lahko v naše vrste pritegnemo »nove moči«, jim približamo ideje, širino in pomen javnega zdravja kot vede in veščine..

Srčno upam, da bomo v Sekciji s takšno miselnostjo ohranili tisto vlogo v družbi, ki nam glede na pomembno poslanstvo naše stroke tudi pripada. Vesela bom in hvaležna, če se mi na tej poti pridružite, prispevate vaše dragoceno znanje in izkušnje ter nenazadnje vaše pobude in predloge za prihodnje. Če želimo občudovati mozaik, je potrebno povezati posamezne delčke le-tega. Postanimo kamenčki v našem mozaiku 😀

Lepo vas pozdravljam,

Olivera

RELATED ARTICLES