7. kongres preventivne medicine (Maribor, 2. – 4. december 2021)

JAVNO ZDRAVJE – DOSEŽKI, NOVA SPOZNANJA IN IZZIVI PRIHODNOSTI

Logo 7. kongresa - vsi organizatorji

Lokacija: Hotel Habakuk

Prvo obvestilo

Klikni tu za prenos v pdf obliki.

Spoštovani,

7. kongres Sekcije za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva je umeščen v čas brez primere, ko je javno zdravje postavljeno v središče pozornosti celotne družbe po svetu. V preteklosti smo si strokovnjaki javnega zdravja večkrat želeli, da bi bili pogosteje deležni pozornosti drugih znanstvenih strok, družbenih resorjev, politik in globalnih razvojnih prizadevanj. Na zadnjem kongresu pred petimi leti smo skorajda preroško ugotavljali pomen povezovanja za zdravje in razpravljali o odnosih med stroko javnega zdravja in družbo. Pandemija covid-19 je vlogo stroke javnega zdravja izpostavila javnosti. Neusmiljeno in brez selekcije razkriva prednosti, slabosti in zamujene priložnosti na številnih področjih družbe, znanosti, zdravstva. Ob tem pa se pojavljajo tudi številne nove priložnosti. Pandemija covid-19 za javno zdravje in zdravstvo pomeni enega največjih izzivov sodobnega časa, hkrati pa tudi okno priložnosti, saj je zaradi izrednih razmer in okrepljenega vlaganja v zdravje mogoče udejanjiti številne izboljšave, na katere smo dolgo čakali.

V Sekciji za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva povezujemo širok krog strokovnjakov različnih ved, ki delujejo na področju javnega zdravja.

Multidisciplinarnost je v času pandemije covid-19 dobila nov pomen, saj so nekatere stroke svoja znanja in veščine prilagodile potrebam javnega zdravja in tako postale njegov sestavni del, povezovanje in sodelovanje med različnimi znanostmi in strokami pa sta ob tem omogočili hitrejši znanstveni napredek.

Želimo si, da bi program kongresa odseval novosti in priložnosti izjemnih razmer, hkrati pa bi prepoznali dosedanje dosežke, ki so omogočili trdnost stroke v času pred pandemijo.

Pridružite se nam vsi, ki delujete, raziskujete in izobražujete na področju javnega zdravja za dobrobit posameznika in družbe.

Prispevajte k oblikovanju kongresa z oddajo izvlečka v okviru predlaganih tem. Več informacij za oddajo prispevkov:

Navodila za oddajo izvlečka

Veseli bomo tudi vaših predlogov okroglih miz – panelov, kratkih »pitch« predstavitev, e-posterjev in delavnic.

Z vašo pomočjo bo program 7. kongresa lahko vsebinsko bogat, zanimiv in aktualen, saj bodo predstavljeni dosežki, nova spoznanja in izzivi prihodnosti številnih vsebinskih področij javnega zdravja.

Izkoristimo novo priložnost, da se srečamo vsi, ki si prizadevamo za zdravje in dobrobit ljudi in družbe.

Pia Vračko
Predsednica Strokovnega odbora

Tit Albreht
Predsednik Sekcije za preventivno medicino SZD

 

Ključne teme

1. PRILOŽNOSTI IN IZZIVI COVID-19 – OBVLADOVANJE EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI

 • epidemiološko in laboratorijsko spremljanje covid-19 za ocenjevanje tveganja za javno zdravje;
 • cepljenje, higienski in drugi javnozdravstveni ukrepi za obvladovanje epidemij;
 • pripravljenost in odzivanje na epidemije nalezljivih bolezni;
 • komuniciranje z javnostmi v času epidemije;
 • vpliv epidemije covid-19 na druge nalezljive bolezni;
 • informacijska in analitična podpora pri spremljanju epidemij in ocenjevanju učinkovitosti protiepidemijskih ukrepov;
 • laboratorijska diagnostika kot podpora obvladovanju epidemije.

2. PRILOŽNOSTI IN IZZIVI COVID-19 – POSLEDICE PANDEMIJE NA DRUŽBO IN ZDRAVJE

 • duševno zdravje;
 • spremembe življenjskega sloga;
 • ovire v dostopnosti in dosegljivosti do služb pomoči;
 • širše družbene posledice: sindemija, pandemska izčrpanost;
 • nove ranljive skupine in novi izzivi;
 • vplivi epidemije covid-19 na okoljske dejavnike tveganja za zdravje.

3. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZDRAVJE

 • digitalno zdravje: e-zdravje, m-zdravje, tele-medicina, IKT v medicini;
 • digitalna zdravstvena pismenost;
 • pomen in možnosti povezovanja različnih podatkovnih zbirk;
 • medsektorski pristop k zbiranju, analizi in interpretaciji podatkov v javnem zdravju.

4. IZZIVI JAVNEGA ZDRAVJA V SPREMINJAJOČEM SE SVETU

 • razvoj kompetenc na področju javnega zdravja vključno s komuniciranjem;
 • interdisciplinarno in medsektorsko sodelovanje za zdravje (»out of the silos«);
 • inovativni pristopi v javnem zdravju;
 • enakost, pravičnost in zmanjševanje (preprečevanje poglabljanja) neenakosti v zdravju;
 • promocija zdravja in preprečevanje bolezni na področjih duševnega, ustnega, spolnega in reproduktivnega zdravja, zdravja otrok in mladostnikov, zdravja aktivne populacije, obvladovanja bremena raka idr.;
 • aktivno in zdravo staranje v vseh okoljih;
 • obvladovanje okoljskih tveganj – politike, primeri in »lessons learned«, zdravstveno-okoljske teme prihodnosti.

5. IZZIVI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA ZA PRIHODNOST – ALI SMO PRIPRAVLJENI NA NOVO NORMALNOST?

 • zdravstveni sistem v epidemiji covid-19 – prednosti, slabosti, izzivi in nevarnosti;
 • oblikovanje prioritet zdravstvenega sistema za naprej – nazaj k »new normal«;
 • reforma zdravstvenega sistema – kaj bo potrebno storiti za naslednjih 50 let (ali več);
 • zdravstveni sistemi in okolje – »zelene« zdravstvene ustanove in pripravljenost na podnebne spremembe;
 • prihodnost medicinske laboratorijske diagnostike v Sloveniji.

6. OKOLJE IN ZDRAVJE

 • globalno segrevanje, podnebne spremembe in Slovenija;
 • pomen pitne vode za zdravje;
 • hrana in zdravje;
 • biološki, fizikalni, kemijski dejavniki tveganja za zdravje;
 • ocene tveganja in varnosti izdelkov za potrošnike;
 • humani biomonitoring;
 • načrtovanje prostora in zdravje;
 • mikro- in nano- delci v okolju in tveganja za zdravje;
 • nove tehnologije in energetske rešitve ter tveganja za zdravje in okolje.

DOBRODOŠLI TUDI PRISPEVKI Z OSTALIH PODROČIJ JAVNEGA ZDRAVJA.

PRIJAVA NA KONGRES

ODDAJA IZVLEČKOV (do 15. 10. 2021)

ORGANIZATOR

Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva
Dunajska 162, 1000 Ljubljana
sekcija.spm@gmail.com

www.spm.si

SOORGANIZATORJA

Zdravniška zbornica Slovenije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Strokovni odbor Organizacijski odbor

Pia Vračko, predsednica
Tit Albreht
Monika Ažman
Alenka Hafner
Vesna Viher Hrženjak
Olivera Stanojević Jerković
Alenka Kraigher
Bojana Beović
Tatjana Krajnc Nikolić
Evita Leskovšek
Mercedes Lovrečič
Barbara Lovrečič
Danica Rotar Pavlič
Zoran Simonović
Simona Uršič
Vesna Zadnik

Olivera Stanojević Jerković
Tatjana Berger
Mitja Vrdelja
Saša Nikolič
Romana Čepon

 

Kotizacija

KOTIZACIJA

(Cene že vključujejo DDV)

Hotel Habakuk Prek spleta
Polna (2.-4-12. 2021) 150 100
Specializanti 100 70
Upokojenci, študenti NI NI
DELAVNICA

(Program delavnic bo objavljen naknadno)

50 50

 

Možen je dogovor za popust na število udeležencev iz iste organizacije. Kotizacija vključuje:

 • gradiva konference
 • osvežitve med odmori

Plačilo kotizacije: po opravljeni registraciji na podlagi predračuna (rok plačila november 2021); po končanem kongresu prejmete račun.

PRIJAVA NA KONGRES